دختران عزیزمان:

در اردوی سه شنبه 6 مرداد از ساعت 9 الی 12 در مدرسه منتظرتان هستیم.