نگاه سرد مردم بود و آتش صدا بين صدا گم بود و آتش بجاي تسليت با دسته ي گل هجوم قوم هيضم بود و آتش
دبستان روشنگر
  • 1
  • 2

ارتباط با ما