باید غبار صحن تو را طوطیا کنند

 « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»

  هو هوی باد نیست که پیچیده در رواق

 خیل ملائکند رضا یا رضا کنند

 از آن حریم قدسی ات آقای مهربان

 «آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند»

دختران گلمان  ، سه شنبه سوم شهريور ماه از ساعت 9 الي 12 در مدرسه  در اردوي تابستاني منتظرتان هستيم